Sat. Sep 24th, 2022

Tag: อบรม สาร เคมี

อบรมสารเคมี อบรมอะไร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสารเคมีในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ บ่อยครั้งเกิดขึ้นจากการที่พนักงานขาดความรู้และความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีหรือการบริหารจัดการสารเคมีได้ไม่ดีพอ จึงส่งผลให้เกิดอันตรายต่างๆ ตามมา เช่น การระเบิดในบริเวณพื้นที่ที่เก็บสารไวไฟ พนักงานได้รับการบาดเจ็บจากการสัมผัสสารเคมีที่มีความกัดกร่อน เป็นต้น สถานประกอบกิจการที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองจะต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมสารเคมี เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและตามข้อกฎหมาย ตามกฎหมาย พรบ.ด้านความปลอดภัยฯ ได้ระบุไว้ว่านายจ้างจะต้องทำการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน การทํางานกับสารเคมีถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูง ลูกจ้างจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี เพื่อให้การทำงานกับสารเคมีเป็นไปอย่างปลอดภัย รวมถึงการเรียนรู้วิธีการจัดเก็บสารเคมีอันตราย การทดสอบเหตุสารเคมีรั่วไหลได้อย่างถูกต้องและอุปกรณ์ PPE ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล หลักสูตรที่ควรมีในการอบรมสารเคมี กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีในประเทศไทย การฝึกสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีและชุดที่ใช้เคลื่อนย้ายสารเคมีต่างๆ อุปกรณ์กู้ภัยสารเคมีเพื่อใช้โต้ตอบเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล การฝึกสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามมาตรฐานสากล การฝึกในภาคปฏิบัติ จำลองเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล…